استراتژی گربه

داستان صوتی

فرض کنيد در محله‌ي شما دويست خانه وجود دارد و محله‌ي شما قلمرو زندگي پنج گربه است.

فرض کنيد که شما يک جوجه‌ي کوچولو براي فرزندتان خريده ايد و آن جوجه را در حياط رها مي‌کنيد. براي چند دقيقه وارد ساختمان مي‌شويد و چشم از جوجه بر مي‌داريد.

احتمالآً هنگام بازگشت به حياط اثري از جوجه نخواهيد يافت و جوجه بيچاره توسط يکي از گربه‌هاي محل ربوده شده و نوش‌جان خواهد شد.

جالب اين‌جاست که اگر در هر يک از خانه‌هاي محل هم در نگهباني از جوجه‌ها کوتاهي شود، ظرف چند دقيقه سرنوشت جوجه همان است که بود.

نظراتـــــــــ

درخت شصت متری
#

درخت شصت متری

شهرآورد
#

شهرآورد

هاج و واج
#

هاج و واج

آدم چهار متری
#

آدم چهار متری

کل ابرام
#

کل ابرام

اسکندر
#

اسکندر

جوانی در پیاده رو
#

جوانی در پیاده رو

توتِ لبِ آب
#

توتِ لبِ آب

مارهای ضحاک
#

مارهای ضحاک

لکنت کاووس
#

لکنت کاووس

پند کبریتی 1
#

پند کبریتی 1

چای دل چسب
#

چای دل چسب

زن
#

زن

در خدمت شیر
#

در خدمت شیر

شبی که ترسیدم
#

شبی که ترسیدم

کوتاه ترین داستان بلند
#

کوتاه ترین داستان بلند

قطعه گمشده
#

قطعه گمشده

عصای سفید
#

عصای سفید