شنیدنی و دیدنی

در قسمت «رادیو یک صفحه ای» برنامه های رادیویی ما را که شامل روایت داستانی با لهجۀ شیرازی و مطالب مرتبط با آن در قالب یک پادکست حدود ده دقیقه ای خواهید شنید.

در قسمت «داستان صوتی» داستان‌های مجموعه های کتاب یک صفحه ای در قالب کتاب صوتی حدود پنج دقیقه ای در اختیار شماست.

در قسمت «صدای دانش آموز» به صدا و آثار فرزندان خوب ما را که از سراسر ایران زمین فرستاده اند گوش خواهید سپرد.

نظراتـــــــــ